Program

Fotocredit: Tommy Hansen Hufthammer

HVEM ER DE GRØNNE?

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Miljøpartiet De Grønne ønsker å ha fokus på miljøvern og bærekraftige løsninger i hele den kommunale politikken. Vi setter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha en bygd som bevarer landbruk og grønne områder, og som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. En bygd med livskvalitet og trygghet, med gode møteplasser og arbeidsplasser.

MILJØ OG KLIMA

linærle

Miljøpartiet De Grønne mener at det skal være mulig å leve både godt og miljøvennlig som innbygger i Fjell, og at lokalsamfunnet vårt må organiseres og planlegges slik at det bidrar til å løse miljø- og klimaproblemene. Vi går til valg med et politisk program som peker ut en ny økologisk bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling for Fjell.

Vi vil:

 • Jobbe for at Fjell får en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp.
 • At kommunen i større grad bør satse på framtidsrettede energikilder, som for eksempel havvind, solcelle og jordvarme.
 • Vurdere om det kan være mulig å ta i bruk solcellepanel i forbindelse med nye byggeprosjekter i kommunen
 • Sette som mål at alle kommunale bygg som rådhus, skoler, barnehager m.m. blir miljøsertifisert

NATURVERN OG ARTSVERN

måkeunger

Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at mennesker ikke står hevet over naturen, men er en del av den. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder. Det er en forutsetning at vi mennesker klarer å la enkelte av naturområdene være frie for våre inngrep.

Vi vil:

 • Ha strenge retningslinjer for å unngå spredning av miljøgifter, fremmede arter eller sykdomsskapende organismer til vann og natur.
 • Sikre vern av områder med truede arter.
 • Forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag i store bestander, og redusere utbredelse av slike bestander.
 • At forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle- og hekketider skal omfatte alle dyr som ikke er svartelistet.

DYREVELFERD

AndMiljøpartiet De Grønne sin formålsparagraf fastslår at vi ikke bare skal arbeide for et samfunn i solidaritet med andre mennesker, men også med dyr. Norsk lov fastslår også at dyr har egenverdi.

Vi vil:

 • Avvise alle søknader om pelsdyrfarmer i kommunen.
 • Vi vil bedre dyrs vilkår og rettigheter gjennom holdningsskapende dyrevern.
 • Oppfordre hunde- og katteeiere til ID-merking av dyrene sine.
 • Stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
 • Jobbe mot at kommunalt areal blir stilt til disposisjon for sirkus med dyr.
 • Jobbe for forbud mot sirkus med dyr som underholdning.
 • Støtte dyrevernorganisasjoner og lokale dyreklinikker så de har kapasitet til å ta seg av hjemløse kjæledyr

NÆRINGSLIV

Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for verdiskaping på Sotra. Gründere og bedrifter må gis de beste forutsetninger for å starte nye, og utvikle eksisterende virksomheter. Den positive viljen til forandring som finnes i bedriftene skal oppmuntres, og gå hånd i hånd med en langsiktig og bærekraftig utvikling. Bedriftene i Fjell bør ha en ledende rolle i utviklingen av fremtidens løsninger innen fornybar energi, energisparing og annen miljøteknologi.

Vi vil:

 • Jobbe for grønne arbeidsplasser, og etablering av et miljøvennlig næringsliv.
 • Gjøre det attraktivt for bedrifter med lokalt eierskap å etablere seg.
 • Jobbe aktivt mot arbeidslekkasje og pendling ved å legge til rette for lokale arbeidsplasser.
 • Jobbe for at lokalt entreprenørskap får gode rammevilkår.
 • Kartlegge ubenyttede eiendommer som kan brukes til bolig eller næring.

SAMFERDSEL

Miljøpartiet De Grønne vil konsekvent prioritere de transportmåtene som belaster miljøet minst. Vi vil primært satse på veisikring, gang- og sykkelveier i stedet for nye veier.

Vi vil:

 • Være en pådriver for å få bane til Bergen Vest og Sotra.
 • Prioritere trygge skoleveier.
 • Ha billigere kollektivtransport, og flere og hyppigere bussavganger.
 • Jobbe for flere gang- og sykkelstier i kommunen.
 • Jobbe for flere innfartsparkeringer.
 • Tilrettelegge for elbiler ved å satse på flere ladestasjoner.
 • At det blir gratis å ta med sykkel på alle busser i vårt distrikt.
 • Ha rushtidsavgift i en eventuell ny bom ved Sotrabroa
 • Legge til rette for at samkjøring og bildeling kan være attraktivt.
 • At alle nye tjenestebiler med unntak av utrykningskjøretøy er elektriske eller går på biodrivstoff.
 • Fase ut veisalting til fordel for oppvarmet sand og andre miljøvennlige alternativ.

LANDBRUK OG HAVBRUK

Det lokale landbruket og havbruket må produsere trygg mat med minst mulig belasting på natur, klima og ressurser. Vi har et samfunnsansvar for at maten vi spiser er produsert på en bærekraftig måte.

Vi vil:

 • Fremme økologisk og lokalprodusert mat.
 • Fremme nisjebutikker, samvirkelag, andelslandbruk, gardsutsalg og matnettverk.
 • Redusere avstanden mellom bonde og forbruker.
 • Satse på markedsføring og merking av lokale matprodukter.
 • Satse i større grad på økologisk produksjon.
 • Fremme støtteordninger for økologisk landbruk.
 • Verne mest mulig jordbruksareal.
 • Øke selvforsyning av korn, grønnsaker, frukt, melk og kjøtt.
 • Jobbe for økt bruk av utmarksbeite.
 • Utvikle og tilrettelegge for ny miljøvennlig matproduksjon i nære sjøområder.
 • Jobbe for overgang til lukkede oppdrettsanlegg og strengere krav til oppdrettsnæringen.
 • Sikre bedre dyrevelferd for oppdrettsfisken ved å innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk per merd.
 • Utrede mulighet for satsing på tare-dyrking.
 • Jobbe for å etablere parsellhager i kommunen
 • Jobbe for å bevare og fremme kystfisket.

OPPVEKST OG SKOLE

Barn representerer fremtiden. En god og trygg barndom for alle er en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne. Barna skal oppleve og tilegne seg medmenneskelighet, toleranse, empati og ikkevold.

 

Vi vil:

 • Sikre et godt samarbeid mellom helsestasjon, lege, psykolog og PP-tjeneste, og jobbe for betraktelig raskere saksgang i PPT.
 • Satse på skoler der folk bor og med kortest mulig skolevei.
 • Jobbe for økt satsing på friluftsliv og kroppsøving i skolen.
 • Sikre at kommunen har tiltak for å fange opp og hjelpe barn av foreldre som sliter med psykiske problem.
 • Fremme tverrfaglige prosjekter imellom skoler og privat næringsliv, barnehager og eldreomsorg.
 • Praktisere og gi opplæring i kildesortering, gjenvinning og energisparing i skolen.

HELSE OG OMSORG

Miljøpartiet De Grønne vil satse på forebyggende helsetiltak, og styrke helse-, pleie- og omsorgstjenesten. God fysisk og psykisk form er viktig både for unge og gamle. Vi vil legge til rette for daglig mosjon i form av gange og sykling, og mer i kontakt med naturen. En grønn politikk vil redusere helseskader fra forurensning og fremme sunn mat.

Vi vil:

 • Vektlegge forebyggende helsearbeid ved å styrke barnevernet og helsesøstertjeneste.
 • Sikre permanent plass på sykehjem for syke og eldre når dette er til det beste for dem. Alle skal få bo hjemme så lenge som mulig
 • Legge til rette for korttidsopphold for dem som trenger plass i kortere perioder.
 • Arbeide for å tilby tilstrekkelig hjemmetjeneste der det er behov for det, og kommunen skal aktivt støtte og avlaste engasjerte pårørende.
 • Legge til rette for steder der eldre kan møtes, drive sosial aktivitet, trening og oppleve naturen.
 • At omsorg for eldre må kunne drives av både offentlige og private aktører, eventuelt i fellesskap.
 • Tilby sunnere, bedre og mer varierte måltid på offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner, også til allergikere og vegetarianere.
 • Jobbe for å redusere kasting av mat.
 • Fremme økologisk og lokalprodusert mat samt offentlige støtteordninger for lokale markeder som bondens marked.
 • Innføre 1 kjøttfri dag i uken i kommunale kantiner og institusjoner.

IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTUR

Miljøpartiet De Grønne anerkjenner naturen sin egenverdi, og at den er viktig for menneskers livskvalitet og trivsel. Friluftsliv betyr flotte opplevelser i naturen.

Vi vil:

 • Legge til rette for satsing på og bevaring av turstier og friluftsområder
 • Opprettholde og videreutvikle et bredt idrettstilbud i kommunen. Et bredt idrettstilbud er viktig for at alle kan finne en form for mosjon som passer.
 • Arbeide for rettferdig fordeling av kommunens treningsarealer
 • Legge til rette for at barn og ungdom kan drive med fritidsaktiviteter også utenom sport, f.eks. musikk og kunst.
 • Utbedre parkeringsmuligheter knyttet til turområder
 • Øke støtte til frivillige organisasjoner
 • Støtte lokale festivaler

INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI

Miljøpartiet De Grønne vil at Fjell skal være en foregangskommune på digital teknologi. Vi kan minske vårt økologiske avtrykk ved å erstatte transport og forbruk av papir m.m. med nye digitale teknologier. Vi er for bruk av fri programvare. Lokale aktører kan leies for å levere programvare som er fritt og åpent.

Vi vil:

 • Ta i bruk fri og åpen programvare i kommunen og skolen så langt det er mulig.
 • Ta i bruk åpne standarder for dokumenter og filer
 • At kommunen bør bli ledende på frie lisenser som «Creative Commons».
 • Satse på videokonferanser for møter for å redusere behovet for å pendle.
 • Satse på elektronisk distribusjon av informasjon fra kommunen.
 • Jobbe for å bygge ut fibernett i hele kommunen.
 • Jobbe for at kommunikasjon mellom borger og kommune blir enklere.

DEMOKRATI

Kommunen er først og fremst til for innbyggerne. Kommunen sine tjenester må derfor være lett tilgjengelige. Kommunikasjonen må være åpen og tydelig. Vi vil ha en gjennomsiktig politisk arena for å sikre at lokaldemokratiet blir tilfredsstillende ivaretatt.

Vi vil:

 • Øke innbyggerne sin innflytelse gjennom flere folkemøter og større åpenhet i politiske prosesser.
 • At planer som skal ut på høring må presenteres for allmennheten i et kortfattet og lett forståelige sammendrag.
 • Arbeide for å forebygge korrupsjon og kameraderi i kommunen, og vil at kommunen skal melde seg inn i Transparency International.
 • Gi tilbud om «Demokratikurs» for ungdom og andre som ønsker å engasjere seg i politikken.
 • Senke stemmerettsalderen til 16 år for kommunevalg.
 • Tilby videostreaming av kommunestyremøter på nett.

————————————————————————————————————————————————————-

Last ned programmet MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL